Povrat PDV-a kod kupovine prvog stana
Kako ga ostvariti ?

 

Kupce prvog stana najviše zanima da li imaju prava na povrat PDV-a i kako da to pravo ostvare.  Porez na dodatnu vrednost se plaća samo za kupovine stanova direktno od investitora.

PDV se vezuje za kvadraturu stana, pa je povrat PDV-a moguć za 40m2 koji se obračunavaju za kupca i 15m2 za svakog drugog člana domaćinstva. Uslovi za povrat PDV-a su da je kupac državljanin Republike Srbije i da od 01.06.2006. godine do dana overe ugovora o prodaji nije imao nepokretnost u svojoj svojini, odnosno susvojini. Pod članovima domaćinstva se podrazumevaju supružnici, deca, roditelji kupca, ali i roditelji supružnika. Uslov za refundaciju PDV-a je i da su svi članovi domaćinstva prijavljeni na istoj adresi u trenutku zaključenja ugovora o prodaji. 

Na primer, ako kupujete stan od 80m2 sa vašim bračnim partnerom, vi imate prava na povrat PDV za 40m2 + 15m2 To znači da ostaje  25m2 za kojih ne možete da povratite već plaćenih 10%. U slučaju da prilikom kupovine stana za povrat PDVa koristite i  pravo deteta na 15 m2, važno je naglasiti da dete u budućnosti više neće imati prava na povrat prilikom kupovine sopstvenog stana.


   Ponuda stanova sa povratom PDVa


Za povrat  PDV-a vam je potrebna sledeća dokumentacija: 

1.    Zahtev – obrazac RFN 

2.    Overena izjava kupca da kupuje prvi stan – obrazac IKPS PDV 

3.    Ugovor o kupoprodaji (original ili overena kopija) 

 4.Račun prodavca sa iskazanim PDV-om (original ili overena kopija) 

5.Dokaz o isplati u celosti (ako je prodavac pravno lice onda vam je potreban overen       izvod iz banke prodavca sa pečatom banke) 

6.Potvrda prodavca da je stan isplaćen u celosti (original ili overena kopija) 

7.Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija) 

8.Uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija) 

9.Kopija lične karte (overena) 

10.Uverenje o kretanju prebivališta (ovo uverenje izdaje MUP; )

11.Kopija kartice tekućeg računa podnosioca zahteva 

Za druge članove domaćinstva potrebno je pribavite: 

1.    Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija) 

2.    Uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija) 

3.    Kopija lične karte (overena) 

4.    Uverenje o kretanju prebivališta (ovo uverenje izdaje MUP)

 

Za maloletno dete je potrebno da pribavite: 

1.    Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija) 

2.    Uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija) 

3.    Uverenje o kretanju prebivališta (ovo uverenje izdaje MUP)

 

 

Refundacija PDV na dinarski račun kupca treba da bude uplaćena u roku od 45 dana.


                            images_15    

Upišite komentar

Pretraga nekretnina po šifri